Ученици

ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ | IV СТЕПЕН

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕУченици сјмера Електроенергетика по завршетку школовања биће потпуно оспособљени да:

-Врши пројектиовање постројења, мрежа и инсталација, трансформатора, електричних машина и опреме;
-Врши детекцију и дијагностику квара;
-Врши монтажу, подешавање и одржавање постројења, мрежа и инсталација, трансформатора, електричних машина и опреме;
-Врши мјерења, контролу и тестирање електроенергетских постројења и уређаја;
-Познаје основне законе управљања електроенергетским постројењима и уређајима.
ОПИС ПОСЛОВА


Техничари за електроенергетику баве се пословима у вези са производњом, преносом и дистрибуцијом електричне енергије. Раде у објектима електроенергетског система: у електранама за производњу електричне енергије, у расклопним постројењима и трафостаницама за развод и претварање електричне енергије те у објектима контроле и одржавања електричних водова и мрежа. У електрани управљају и надзиру рад електроенергетских постројења (генератора, енергетских трансформатора и сл.). У електранама с даљинским аутоматским управљањем и регулацијом главни им је посао праћење података на командној плочи, односно командном пулту. Техничари електроенергетике раде и на одржавању електричних машина у електроенергетском постројењу, прорачунавају потребне карактеристике далековода и нисконапонске мреже, димензионишу водове, анализирају дијаграме оптерећења, процјењују околне услове изведбе те утврђују број и врсту трафостаница. При том се служе рачунаром, приручницима са стандардима електроматеријала (проводника, полупроводника, изолатора, нисконапонских склопки, растављача, осигурача и земљоспојница). У изведби и одржавању електричних мрежа контролишу мјере заштите од додирног напона, уземљења надземних водова те заштите од кратког споја и пренапона. Сметње и кварове у електричним мрежама откривају и отклањају у тиму стручњака.


РАДНИ УСЛОВИ


Техничари за електроенергетику дио послова обављају у затвореном простору нормалне температуре и влажности (кад ради у контролној станици, електрани или техничкој канцеларији). При прегледу електричних водова на терену изложени су временским непогодностима. Послове обављају претежно у стојећем и сједећем положају. Ако су непажљиви, излажу се опасности од струјног удара. У свом раду дијелом раде самостално и одговорни су за своје послове, а дијелом раде у групи и с њом дијеле одговорност. Пропусти у раду могу имати посљедице за здравље и живот људи и велике материјалне штете. Радно је вријеме прописано и у правилу се одвија у смјенама. Уобичајена су и дежурства с продуженим радним временом. И посао на терену каткада захтијева продужен рад. У изузетним приликама непредвиђених застоја и кварова захтијева се и рад у неуобичајено вријеме (нпр. ноћу).


ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ


Послови техничара за електроенергетику захтијевају добар вид и распознавање боја (јер се бојом означуава функција водова). Сналажење у непредвиђеним ситуацијама, способност техничког и аналитичког рјешавања проблема придоноси успјеху у раду. Нужна је прецизност и савјесност у раду. За теренске послове пожељна је и добра физичка спрема.


ОСПОСОБЉАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ


Са завршеном средњом електротехничком школом четверогодишњег трајања и положеним матурским испитом добива се диплома техничара за електроенергетику. Општим стручним садржајима у првој години средњег образовања те посебним програмским садржајима за то усмјерење у завршним годинама образовања стичу се добре теоретске основе и знања за послове у пракси. Вјештине за рад стичу се практичном наставом у радионицама и специјализованим електролабораторијима. Напредовање у раду могуће је специјализацијом за одређену врсту посла. Напредовати се може и наставком образовања на факултету електротехничке или сродне струке.


ЗАПОШЉАВАЊЕ


Техничари за електроенергетику запошљавају се у електранама за производњу електричне енергије, у расклопним постројењима и трафостаницама за развод и претварање електричне енергије, те у објектима контроле и одржавања електричних водова и мрежа.


    Пратите нас:

© 2004-2020. ЈУ Електротехничка школа Приједор. Сва права задржана. | Powered by MK Multimedia