Ученици

ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ | IV СТЕПЕН

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕУченици занимања Електроенергетика по завршетку школовања биће потпуно оспособљени да:

- Врши пројектовање електронских склопова и уређаја;
- Врши детекцију и дијагностику квара;
- Врши монтажу, подешавање и одржавање електронских склопова и уређаја;
- Посједује основна знања о електричним машинама и уређајима у аутоматским системима и електромоторним погонима;
- Познаје основне законе управљања и регулације система аутоматског управљања и електромоторног погона;
- Врши мјерења, контролу и тестирање електронских склопова и уређаја;
- Користи рачунар у системима аутоматског управљања и посједује основна знања програмирања и управљања микроконтролорима, нумерички управљаним (CNC) и програмабилним логичким контролорима (PLC Programmable Logic Controllers);
- Врши аквизицију (прикупљање и обраду) мјерних података помоћу рачунара и програмабилних логичких контролора (PLC Programmable Logic Controllers);
- Користи знања из аналогне, дигиталне и рачунарске технике обраде и преноса сигнала.
ОПИС ПОСЛОВА


Техничари електронике раде на састављању и одржавању електроничке и телекомуникацијске опреме. Мобители, рачунари, телефонске централе и друга електронска опрема за њих нису непознаница. Техничари електронике врше пројектовање електронских склопова и уређаја, врше детекцију и дијагностику квара, врше монтажу, подешавање и одржавање електронских склопова и разних електронских уређаја и посједују основна знања о електричним машинама и уређајима у аутоматским системима и електромоторним погонима. Они одржавају и постављене уређаје те отклањају могуће кварове. Раде и надгледају обиљежавање инсталација, постављање цијеви и водова, уградњу разводних ормара, прикључних елемената, електричних уређаја и електроопреме. Врста послова које обављају зависи о мјесту запошљавања. Ако су запослени у канцеларијама и предузећима пројектују и подешавају електричну опрему. Њихове колеге који раде у индустријским постројењима, осим што раде на постављању и одржавању електричне опреме, судјелују у одржавању и поправцима различитих врста мотора. Када раде на сложеним уређајима, у индустријским погонима, сарађују с инжењерима, електромеханичарима и техничарима различитих профила. Битан дио посла техничара електронике састоји се од превентивног одржавања електричне опреме. Самостално замјењују дијелове електричне опреме: склопке, електричне проводнике и електричне компоненте. Пошто опазе да рад на електричним инсталацијама може бити опасан, о том извјештавају управу. У случају такве опасности требају бити оспособљени да самостално инсталирају нову опрему.


РАДНИ УСЛОВИ


Услови рада углавном зависе од мјеста запошљавања. Углавном раде у затвореном простору нормалне температуре и влажности, што наравно није увијек случај. Техничари електронике често раде у неугодним положајима, од којих је најзаступљеније стајање. Због могућих озљеда на раду врло је важно познавати и примјењивати мјере заштите на раду.


ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ


Техничари електронике треба да су добра здравља, бар просјечне тјелесне снаге и просјечне тјелесне издржљивости. Требају имати добар вид. Због наглашеног рада руку и прстију, захтијева се бар просјечна ручна спретност и спретност прстију те добра усклађеност покрета с видним подацима. Од психолошких особина пожељна је сабраност и прецизност у раду, те опрезност због примјене мјера заштите на раду. Техничари електронике се оспособљавају у четверогодишњим средњим техничким школама. Посљедњих година биљежи се нагли пораст привлачности ових занимања, па тиме и пораст интереса за звање техничар електронике, чиме се подиже бодовни праг за упис у занимање. Осим што солиднијих оцјена, потребно је преиспитати властиту мотивацију за избор занимања. Досадашња искуства показују да становит број ученика не успијева завршити школовање. Кад заврше школу, стичу стручни назив техничар електронике.


ОСПОСОБЉАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ


Са завршеном средњом електротехничком школом четверогодишњег трајања и положеним матурским испитом добија се диплома техничара за електронике. Општим стручним садржајима у првој години средњег образовања те посебним програмским садржајима за то усмјерење у завршним годинама образовања стичу се добре теоретске основе и знања за послове у пракси. Вјештине за рад стичу се практичном наставом у радионицама и специјализованим електролабораторијима. Напредовање у раду могуће је специјализацијом за одређену врсту посла. Напредовати се може и наставком образовања на факултету електротехничке или сродне струке.


ЗАПОШЉАВАЊЕ


Могућност запослења техничара електронике огледа се у потражњи посла у предузећима у којима се пројектује и подешава електрична опрема, или у индустријским постројењима гдје раде на постављању и одржавању електричне опреме, учествују у одржавању и поправци различитих врста мотора, превентивно одржава електричну опрему и самостално врше замјену електричне опреме. Примања (зарада) техничара електронике запослених у предузећима зависи о пословању предузећа.


    Пратите нас:

© 2004-2020. ЈУ Електротехничка школа Приједор. Сва права задржана. | Powered by MK Multimedia